گزارش اخبار تلویزیونی از ابداع روش جدید آموزش زبان انگلیسی

گزارش اخبار تلویزیونی از ابداع روش جدید آموزش زبان انگلیسی

در قسمت زیر می توانید گزارش اخبار تلویزیونی در مورد این  روش جدید آموزش زبان انگلیسی را مشاهده کنید. در این گزارش زبان آموزان از مکانیسم کلی روش و نتایج خیره کننده استفاده از آن می گویند.

نظر دهید !